لینک فایل{راهنمای پرسشنامۀ ترس (FCL)}

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد راهنمای پرسشنامۀ ترس (FCL)را مشاهده می نمایید .راهنمای پرسشنامۀ ترس (FCL), پرسشنامۀ ترس (FCL)
راهنمای پرسشنامۀ ترس (FCL)|41018400|ko


مشخصات « راهنمای پرسشنامه سنجش ترس (FCL)»روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد نوع فایل: word

نگاهی به تحقیقات مربوط نشان می دهد که چندین شیوه برای بررسی ترس بزرگسالان بکار برده شده است. این شیوه هارا می توان تحت عناوین ذیل آورد: I- انجام مشاهدات مستقیم. II- فهرست کردن ترس ها توسط آزمودنی یا افرادی که آنها را می شناسند.

III- استفاده از مقیاس درجه بندی. IV- استفاده از پرسشنامه. V- استفاده ازچک لیست. هر یک از این شیوه ها ، دارای محاسن و معایبی بودند . یافته های مشاهدۀ مستقیم ، معتبر بودند، اما بدلایل اخلاقی و عملی محدودیت دارند. سؤال از بزرگسالان برای یادآوری ترس هایشان با اشاره به خودشان یا گروه سنجی خود، این سؤال را پیش می آورد که" آیا کلیۀ موارد به ذهن شان می آید یا خیر ؟" . سؤال از والدین دربارۀ ترس فرزندان ایشان هم، گذشته از بار عاطفی آن ، این مشکل را در بر دارد که " آیا والدین همۀ ترس های کودکان خود را می دانند؟ و آیا در گزارش خویش ذهنی عمل نمی کنند؟". بنابراین ، استفاده از مشاهدۀ مستقیم و گرفتن فهرست ترس ها بدلایل مذکور کنار گذاشته شد. استفاده از فنون مقیاس درجه بندی هم قابل استفاده نبود . زیرا این فنون مستلزم دانش کافی درجه بندی کننده از موضوع درجه بندی بود و بخصوص ابعاد شخصیتی او که باید مورد تحقیق قرار می گرفت .


مطالب دیگر:
📚بررسي جايگزيني بتون حجيم و مزاياي آن📚بررسي ارتباط بين کيفيت گزارشگري مالي و کارايي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادارتهران📚بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران📚بررسي برج‌هاي دوقلوي پتروناس و ساخت و مصالح آن و مروري بر طبقه بندي سيستم هاي ساختمان هاي بلند📚بررسي اثرمالكيت سهام مديرانه بر ارتباط بين ثبات سود و اقلام تعهدي📚بررسي روش‌هاي كنترل و كاهش آلودگي صوتي و عايقهاي صوتي در ساختمان و شرح مختصري در صرفه‌جوئي مصرف ا📚برآورد وراثت پذيري نتاج و همبستگي هاي فنوتيپي بين نتاج و خويشاوندان پدري و مادري در چهار نژاد کبو📚ي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شركتهاي بورس اوراق بهادار ت📚كيفيت حسابرسي بر ارتباط بين جريان وجوه نقد آزاد و مديريت سود در شرکت هاي بورس اوراق بهادار ت📚ارتباط بين متغيرهاي عدم اطمينان در جريان وجه نقد، ترکيب سرمايه، فرصت هاي سرمايه گذاري بر سياست پرد📚بررسي ارتباط بين نسبت هاي فعاليت و ميزان افشاي اطلاعات در صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در📚ارتباط بين مکانيسم هاي حاکميت شرکتي با سياست تقسيم سود متغير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق ب📚اثر مشکلات نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشي عايدي هر سهم و ارزش دفتري حق مالي هر س📚بررسي ساخت برج‌هاي دوقلوي پتروناس و سازه هاي بکار رفته در آن📚بررسي‌ امكان‌ بيمه‌ كردن‌ محصولات‌ كشاورزي و تأثير آن‌ بر محيط‌ زيست‌ و تشويق توليدکنندگان براي📚بررسي تأثير اجزاي منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ايران بر نقدينگي آن📚بررسي و معرفي انواع موتورهاي احتراق داخل📚بررسي تاثير ريسک عدم پرداخت بر ضريب واکنش سود📚بررسي پايگاه داده در محيط نرم‌افزارهاي ACCESS SQL و عملکردها و محدويدتها📚تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهر📚تثبيت بيولوژيک نيتروژن در اثر همياري سويه هاي مختلف باکتري آزوسپريلوم با ارقام مختلف گندم با ا📚بررسي تاثير خصوصي سازي شرکتهاي دولتيبر ارزش افزوده اقتصادي آنها📚تاثير مالكيت سهام مديريت برارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق📚بررسي تاثير مشکلات خانوادگي بر گرايش به اعتياد فرزندان همراه با نمونه هاي آماري📚تاثيرسهام مديريتي بر ارتباط بين جريان وجوه نقد آزاد و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس